Välj en sida

Termen hedgefond kommer från engelskans “hedging”, som betyder “inhägnad” eller “helgardering”. Det är en investeringsstrategi vars syfte är att minska eller till och med eliminera den risk som kan uppstå vid en kursutveckling som inte är gynnsam. Detta uppnås genom att man gör flera investeringar som helt och hållet eller till en viss del tar ut varandra vid förlust eller vinst, exempelvis genom affärer med terminskontrakt.

En hedgefond, ibland även kallad värdepappersfond, skiljer sig från andra fonder på flera olika sätt. Bland annat har förvaltaren av fonden ofta friare tyglar vad gäller placeringar i värdepapper och andra sorters finansiella instrument, medan förvaltaren av en traditionell fond ofta har ett något striktare placeringsmandat. En hedgefondförvaltare kan till exempel använda sig av blankning, belåning och placeringar i derivatinstrument för att uppnå en ökad avkastning.

De friare tyglarna gör att hedgefondförvaltaren har större möjligheter att generera en positiv värdeutveckling oberoende av utvecklingen på världens börsmarknader. Istället för att som mål att slå ett jämförelseindex, som en aktiefond, är hedgefondens mål att i såväl uppgång som nedgång på börsmarknaderna åstadkomma en positiv värdeutveckling (avkastning). Även om syftet med en hedgefond är att den alltid ska ha en positiv värdeutveckling, oberoende av utvecklingen på marknaderna, kan den potentiellt gå med förlust. Den här typen av fond har blivit allt mer populär på den här sidan av millennieskiftet.

Advisor Multihedge – en fond som placerar i hedgefonder

Ett exempel på en hedgefond är den svenska fonden Advisor Multihedge. Fonden förvaltas av den svenska fondförvaltaren Advisor, och är intressant på så sätt att fonden investerar i andra hedgefonder. De flesta av dessa är fonder som är baserade i Europa och fondens portfölj har satts ihop med målsättningen att uppnå lägsta möjliga korrelation i fonden. Detta görs genom att bland annat välja hedgefonder vars strategier skiljer sig mycket åt. Advisor Multihedge ska normalt innehålla mellan 15 och 25 olika fonder, där inget innehav överstiger 10 procent av fondens totala värde. Fonden har haft en genomsnittlig årsavkastning på 8,3 procent och kan vara ett bra val för den sparare som vill utöka sin fondportfölj med en hedgefond.

Profilbild
Senaste inläggen av Carl-Erik Lindgren (se alla)