För- och nackdelar med hedgefonder

for-och-nackdelar-med-hedgefonder

Att investera i en hedgefond som konsekvent tillför portföljen diversifiering kan vara positivt för din fondportfölj. Många sparare har en felaktig bild av hedgefonder och tror att de innebär en riskabel investering. Även om detta kan stämma in på vissa hedgefonder, finns det flera fonder av denna typ som har utformats för att vara fristående från andra finansiella instrument och dessutom begränsa volatiliteten i såväl sin egen portfölj som i den diversifierade fondportföljen.

Vissa strategier skiljer sig mer från aktie- och obligationsmarknaderna och kan därför ge spararen en avkastning som inte är beroende av att de traditionella marknaderna ökar i värde. Vissa strategier ger möjligheten att investera i tillgångar eller strategier som normalt sett är otillgängliga för normala sparare eftersom de kräver mycket kapital, de rätta kontakterna eller stort kunnande.

Advisors bägge hedgefonder

Fondförvaltaren Advisor förvaltar tre fonder, varav två är hedgefonder: Advisor Multihedge samt Advisor Multihedge X2. Utöver dessa bägge hedgefonder förvaltar bolaget även Advisor Världen – en globalfond med hävstång. Även Advisor Multihedge X2 har som fondens namn antyder en hävstång.

Advisor Multihedge är en fond i fond som placerar i såväl inhemska som utländska hedgefonder. De internationella hedgefonderna kan ofta vara otillgängliga för den enskilde spararen. Det är dessa tre egna fonder som gör att denna fondförvaltare kan tillhandahålla den heltäckande lösning för fondförvaltning som bolaget idag erbjuder sina kunder.

Hedgefondernas för- och nackdelar

En stor fördel med hedgefonder är den ofta större totala avkastningen och riskjusterade avkastningen. Bland de nackdelar med vissa hedgefonder som ofta lyfts fram brukar följande nämnas: hög kostnad, brist på transparens, dålig likviditet, höga kostnader för inköp och tidsödande pappersarbete. Under de senaste åren har tyvärr många hedgefonder drabbats av aktiemarknadens ökade värde, vilket har lett till små möjligheter att dra nytta av de klassiska tekniker som hedgefonderna brukar använda sig av för att lindra fallet när börserna rasar.

De vanliga spararna förstår ofta inte det breda spektrat av strategier samt hur de fungerar och definierar framgång. Riktmärken för hedgefonder ger sällan en särskilt rättvis bild, eftersom de klumpar ihop alla dessa strategier och drar dem över en kam. En anledning till att många sparare har en bild av att hedgefonder är synonymt med höga avgifter kan ha att göra med att de inte förstår fondernas sanna värde. Strategier som innebär mer intensivt arbete eller kräver mer skicklighet medför helt enkelt en högre avgift än strategier som kräver mindre jobb och kunskap.

Vad är en hedgefond?

Termen hedgefond kommer från engelskans “hedging”, som betyder “inhägnad” eller “helgardering”. Det är en investeringsstrategi vars syfte är att minska eller till och med eliminera den risk som kan uppstå vid en kursutveckling som inte är gynnsam. Detta uppnås genom att man gör flera investeringar som helt och hållet eller till en viss del tar ut varandra vid förlust eller vinst, exempelvis genom affärer med terminskontrakt.

En hedgefond, ibland även kallad värdepappersfond, skiljer sig från andra fonder på flera olika sätt. Bland annat har förvaltaren av fonden ofta friare tyglar vad gäller placeringar i värdepapper och andra sorters finansiella instrument, medan förvaltaren av en traditionell fond ofta har ett något striktare placeringsmandat. En hedgefondförvaltare kan till exempel använda sig av blankning, belåning och placeringar i derivatinstrument för att uppnå en ökad avkastning.

De friare tyglarna gör att hedgefondförvaltaren har större möjligheter att generera en positiv värdeutveckling oberoende av utvecklingen på världens börsmarknader. Istället för att som mål att slå ett jämförelseindex, som en aktiefond, är hedgefondens mål att i såväl uppgång som nedgång på börsmarknaderna åstadkomma en positiv värdeutveckling (avkastning). Även om syftet med en hedgefond är att den alltid ska ha en positiv värdeutveckling, oberoende av utvecklingen på marknaderna, kan den potentiellt gå med förlust. Den här typen av fond har blivit allt mer populär på den här sidan av millennieskiftet.

Advisor Multihedge – en fond som placerar i hedgefonder

Ett exempel på en hedgefond är den svenska fonden Advisor Multihedge. Fonden förvaltas av den svenska fondförvaltaren Advisor, och är intressant på så sätt att fonden investerar i andra hedgefonder. De flesta av dessa är fonder som är baserade i Europa och fondens portfölj har satts ihop med målsättningen att uppnå lägsta möjliga korrelation i fonden. Detta görs genom att bland annat välja hedgefonder vars strategier skiljer sig mycket åt. Advisor Multihedge ska normalt innehålla mellan 15 och 25 olika fonder, där inget innehav överstiger 10 procent av fondens totala värde. Fonden har haft en genomsnittlig årsavkastning på 8,3 procent och kan vara ett bra val för den sparare som vill utöka sin fondportfölj med en hedgefond.

Handla aktier på nätet

De flesta har vid något tillfälle sett eller hört om NASDAQ börsen på ekonominyheter eller börssidorna i dagspress. För den som inte har förkovrat sig i aktier kan dock NASDAQ och börsfrågor vara svår-greppbar fakta som vi här skall belysa för att ge en lite enklare information.

Vid år 1971 etablerades den organisation som, digitalt, skulle möjliggöra handel med aktier och värdehandlingar. Den kallades vid denna tidpunkt NASD, national association of securities dealers, vilket senare kom att bli NASDAQ i och med utvecklingen från NASD till national association of securities dealers automated quotation. Syftet var att minska kostnaderna för mellanhänder och erbjuda smidiga lösningar för inköp och försäljning av aktier. Till en början fick vissa bolag möjlighet att komma åt kapital som tidigare varit omöjliga att komma över. Flera av de produkter vi i dagsläget tar för självklara har sprungit ur de ekonomiska möjligheter som etableringen av NASDAQ innebar. Bolag som Microsoft, Intel, Apple, Cisco etc. hade svårligen kunnat tillskansa sig de marknadsandelar och den storproduktion som vi idag ser.

OMX AB

NASDAQ har fortsatt att frekvent utvecklas och gruppen, NASDAQ OMX, råder nu över 24 marknader. OMX AB, ett Svenskägt bolag som tidigare drivit de nordiska börserna, blev under 2008 uppköpta av NASDAQ och sammanslagningen resulterade i NASDAQ OMX Group. Omkring 2300 företag är listade och flera av dessa är företag med stor risk och möjlig tillväxt. Marknaden är helt elektronisk, vilket kanske var mer uppseendeväckande i starten av verksamheten än nu då allt fler marknader och aktiviteter sker digitalt.